Tag: Thomas

ຄຳເວົ້າຈາກThomas Alva Edison
blog-finance

ຄຳເວົ້າຈາກThomas Alva Edison

Quotes of Thomas Alva Edison
ຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸລະກິດໃນປັດຈຸບັນລ້ວນມີເທັກນິກ ແລະ ວິທີການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແຕ່ການເຮັດທຸລະກິດກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ຕ້ອງໃຊ້ທັງພະລັງງານ, ຄວາມກ້າ ແລະ ເວລາ ທ່ານຕ້ອງສື່ສັດກັບຕົນເອງ ລວມທັງຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາ ແລະ ຝ່າອຸປະສັກເອົາຊະນະອຸປະສັກທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້
.
ມື້ນີ້ Kokkok PAY ຍົກຕົວຢ່າງຄຳເວົ້າທີ່ເປັນອີກໜຶ່ງແຮງບັນດານໃຈຂອງນັກລົງທຶນທີ່ມີຊື່ວ່າ Thomas Alva Edisons ນັກປະດິດ ແລະ ນັກທຸລະກິດຊາວອາເມຣິກາ ຜູ້ເຊິ່ງປະດິດອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆຫຼາກຫຼາຍ ໄດ້ສາຍາ “ພໍ່ມົດແຫ່ງແມນໂລພາກ”