Tag: Robert

ຄຳສອນຂອງ Robert Kiyosaki ວິຊາການລວຍ ທີ່ບໍ່ມີສອນໃນຫ້ອງຮຽນ
blog-finance

ຄຳສອນຂອງ Robert Kiyosaki ວິຊາການລວຍ ທີ່ບໍ່ມີສອນໃນຫ້ອງຮຽນ

ຄຳສອນຂອງ Robert Kiyosaki ວິຊາການລວຍ ທີ່ບໍ່ມີສອນໃນຫ້ອງຮຽນ
ຂໍ້ຄິດ ຫຼື ຄຳເວົ້າທີ່ດີອາດເປັນແຮງບັນດານໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດໄດ້
ມື້ນີ້ Kokkok PAY ມີຄຳສອນຂອງ Robert Kiyosaki ມາຝາກກັນ

ແນວຄິດສະບັບນັກລົງທຶນ - Robert D. Arnott
blog-finance

ແນວຄິດສະບັບນັກລົງທຶນ – Robert D. Arnott

ແນວຄິດສະບັບນັກລົງທຶນ – Robert D. Arnott
ການທີ່ເຮົາຈະລົງທຶນກັບສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ແນ່ນອນວ່າເຮົາຕ້ອງສຶກສາແນວທາງການລົງທຶນກ່ອນ ຫຼື ອາດຈະຫາແນວຄິດດີໆຂອງນັກລົງທຶນຫຼາຍໆຄົນ ເພື່ອເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບຕົວເອງ

ມື້ນີ້ Kokkok PAY ຈະມາຍົກຕົວຢ່າງແນວຄິດຂອງນັກລົງທຶນທີ່ມີຊື່ວ່າ Robert D. Arnott ນັກລົງທຶນ ບັນນາທິການ ນັກຂຽນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການລົງທຶນ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ CEO ຂອງ Research Affiliates