Tag: QR-Code

ຈ່າຍເງິນຜ່ານ QR-Code ດີແບບໃດ?
blog-finance

ຈ່າຍເງິນຜ່ານ QR-Code ດີແບບໃດ?

ຈ່າຍເງິນຜ່ານ QR-Code ດີແບບໃດ?
QR-Code ຖືກນຳມາໃຊ້ແຜ່ຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປັດຈຸບັນໂດຍຂໍ້ດີຂອງການຈ່າຍເງິນຜ່ານ QR-Code ມີດັ່ງນີ້