Tag: Kiyosaki

ຄຳສອນຂອງ Robert Kiyosaki ວິຊາການລວຍ ທີ່ບໍ່ມີສອນໃນຫ້ອງຮຽນ
blog-finance

ຄຳສອນຂອງ Robert Kiyosaki ວິຊາການລວຍ ທີ່ບໍ່ມີສອນໃນຫ້ອງຮຽນ

ຄຳສອນຂອງ Robert Kiyosaki ວິຊາການລວຍ ທີ່ບໍ່ມີສອນໃນຫ້ອງຮຽນ
ຂໍ້ຄິດ ຫຼື ຄຳເວົ້າທີ່ດີອາດເປັນແຮງບັນດານໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດໄດ້
ມື້ນີ້ Kokkok PAY ມີຄຳສອນຂອງ Robert Kiyosaki ມາຝາກກັນ