Tag: investor

ແນວຄິດສະບັບນັກລົງທຶນ George Soros
blog-finance

ແນວຄິດສະບັບນັກລົງທຶນ George Soros

ແນວຄິດສະບັບນັກລົງທຶນ George soros
ການລົງທຶນທີ່ດີຄື ການລົງທຶນຢ່າງມີສະຕິ ແລະ ທີ່ສຳຄັນການມີແນວທາງການລົງທຶນທີ່ດີກໍ່ເປັນອີກໜຶ່້ງປັດໄຈສຳຄັນໃນການລົງທຶນນັ້ນເອງ
ມື້ນີ້ Kokkok PAY ຍົກຕົວຢ່າງແນວຄິດຂອງນັກລົງທຶນທີ່ມີຊື່ວ່າ George soros ມາຝາກກັນ