Tag: invest

Kokkok-PAY-invest-money
blog-finance

ເຈົ້າເໝາະສົມກັບການລົງທຶນແບບໃດ?

ເຈົ້າເໝາະສົມກັບການລົງທຶນແບບໃດ?

ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກຕົວຕົນວ່າມີການລົງທຶນຈັກປະເພດ ແລະ ທ່ານເອງເປັນນັກລົງທຶນແບບໃດ ລອງຫັນມາຖາມຕົນເອງ ແລ້ວມາວັດກັນຈາກຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາກຽມມາໃຫ້ຈະກົງກັບທ່ານຫຼືບໍ່ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ

ແນວຄິດສະບັບນັກລົງທຶນ George Soros
blog-finance

ແນວຄິດສະບັບນັກລົງທຶນ George Soros

ແນວຄິດສະບັບນັກລົງທຶນ George soros
ການລົງທຶນທີ່ດີຄື ການລົງທຶນຢ່າງມີສະຕິ ແລະ ທີ່ສຳຄັນການມີແນວທາງການລົງທຶນທີ່ດີກໍ່ເປັນອີກໜຶ່້ງປັດໄຈສຳຄັນໃນການລົງທຶນນັ້ນເອງ
ມື້ນີ້ Kokkok PAY ຍົກຕົວຢ່າງແນວຄິດຂອງນັກລົງທຶນທີ່ມີຊື່ວ່າ George soros ມາຝາກກັນ

blog-finance

ອາຍຸເທົ່າໃດ ຄວນຈະລົງທຶນແບບໃດ

ການລົງທຶນແຕ່ລະຊ່ວງອາຍຸມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ລວມເຖິງປັດໄຈຕ່າງໆ ສຳລັບໃຜທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງຄິດທີ່ຈະວາງແຜນການລົງທຶນ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈະລົງທຶນແບບໃດດີ ລອງມາລົງທຶນຕາມຊ່ວງອາຍຸກັນເລີຍ

Kokkok-PAY-invest-money
blog-finance

ເຈົ້າເໝາະສົມກັບການລົງທຶນແບບໃດ?

ເຈົ້າເໝາະສົມກັບການລົງທຶນແບບໃດ?

ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກຕົວຕົນວ່າມີການລົງທຶນຈັກປະເພດ ແລະ ທ່ານເອງເປັນນັກລົງທຶນແບບໃດ ລອງຫັນມາຖາມຕົນເອງ ແລ້ວມາວັດກັນຈາກຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາກຽມມາໃຫ້ຈະກົງກັບທ່ານຫຼືບໍ່ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ