Tag: exchange

ແຕ່ລະປະເທດໃຊ້ສະກຸນເງິນໃດແດ່ນໍ?
announcement

ແຕ່ລະປະເທດໃຊ້ສະກຸນເງິນໃດແດ່ນໍ?

ແຕ່ລະປະເທດໃຊ້ສະກຸນເງິນໃດແດ່ນໍ?
ສະກຸນເງິນກໍ່ຄື ຊື່ເອີ້ນເງິນຕາທີ່ມີໃຊ້ໃນແຕ່ລະປະເທດ ສະກຸນເງິນຈະປ່ຽນແປງຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະປະເທດ ກຸ່ມປະເທດ ໂດຍການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ການຊື້ເຄື່ອງ ຫຼື ການບໍລິການລະຫວ່າງປະເທດທີ່ໃຊ້ສະກຸນເງິນຕ່າງກັນ ຈະໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນເປັນເກນໃນການອ້າງອີງ ເຊິ່ງສິ່ງສຳຄັນເມື່ອເຮົາໄປຕ່າງປະເທດ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມເປັນອັນດັບທຳອິດ ຫຼັງຈາກການວາງແຜນເດີນທາງນັ້ນຄືການ ແລກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ການກຽມແລກເງິນຕາຕາມສະກຸນເງິນຂອງປະເທດນັ້ນໆ
ມື້ນີ້ kokkok Pay ຈະພາມາຮູ້ຈັກສະກຸນເງິນຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານກັນ ວ່າຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ

kokkok-pay-exchange-rate
blog-finance

ອັດຕາແລກປ່ຽນຄືຫຍັງ?

ອັດຕາແລກປ່ຽນຄືຫຍັງ?
ໃຜທີ່ມັກໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດຕະຫຼອດ ຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບຄຳວ່າ “ອັດຕາແລກປ່ຽນ” ເປັນຢ່າງດີ ເພາະຈຳເປັນຕ້ອງແລກເງິນຈາກສະກຸນໜຶ່ງ ໄປເປັນອີກສະກຸນໜຶ່ງ ເຊິ່ງການແລກໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ກໍ່ຈະໄດ້ຈຳນວນເງິນສະກຸນຕ່າງປະເທດມາບໍ່ເທົ່າກັນ ຫຼາຍແດ່ ໜ້ອຍແດ່ ຂຶ້ນກັບອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນ
ມື້ນີ້ Kokkok PAY ຈະພາມາຮູ້ຈັກກັບຄຳວ່າ “ອັດຕາແລກປ່ຽນ”