Tag: ອັນຕະລາຍ

ສັນຍານອັນຕະລາຍໃນການເກີດໜີ້
blog-finance

ສັນຍານອັນຕະລາຍໃນການເກີດໜີ້

ສັນຍານອັນຕະລາຍໃນການເກີດໜີ້
ສຳລັບໃຜທີ່ມີເປົ້າໝາຍການເງິນທີ່ຍັງບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ກຳລັງຄິດວ່າສະພາວະການເງິນບໍ່ຄ່ອຍດີເທົ່າໃດ ໃຫ້ລອງເຊັກເບິ່ງສັນຍານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງການເກີດໜີ້ວ່າມີຢູ່ ຫຼື ບໍ່ ສັນຍານອັນຕະລາຍຈະມີແບບໃດແດ່ນັ້ນມາເບິ່ງກັນເລີຍ