Tag: ວິທີກວດກ່ອນຊ໊ອບ

4 ກວດກ່ອນຊ໊ອບ
blog-finance

4 ກວດກ່ອນຊ໊ອບ

4 ກວດກ່ອນຊ໊ອບ
ກ່ອນຈະໄປຊ໊ອບປິງ ຫຼາຍໆຄົນເປັນຄືກັນຫຼືບໍ່ ຫຼັງຈາກເຮົາຮູ້ວ່າຈະຊື້ຫຍັງແດ່ແລ້ວ ກໍ່ຕ້ອງມານັ່ງຄິດວ່າຈະໄປຊື້ເຄື່ອງຢູ່ໃສເຖິງຈະຄຸ້ມຄ່າ ໄປແລ້ວບໍ່ເສຍເວລາ
ມື້ນີ້ Kokkok PAY ມີວິທີການກວດໃຫ້ຊົວກ່ອນທີ່ຈະໄປຊ໊ອບປິງຊື້ເຄື່ອງກັນ ແຕ່ຈະມີວິທີກວດແບບໃດນັ້ນໄປເບິ່ງກັນເລີຍ