Tag: ມູນຄ່າເພີ່ມ

VAT ຄືຫຍັງ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄປຢູ່ໃນໃບບິນ
blog-finance

VAT ຄືຫຍັງ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄປຢູ່ໃນໃບບິນ

VAT ຄືຫຍັງ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄປຢູ່ໃນໃບບິນ
ນັກຊ໊ອບຫຼາຍຄົນເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ໃນໃບບິນຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາຊື້ສິນຄ້ານັ້ນ ປະກອບດ້ວຍຫຍັງແດ່ ໜຶ່ງໃນໃບບິນທີ່ຫຼາຍໆຄົນມີຂໍ້ສົງໄສວ່າມັນຄືຫຍັງ ໃນນັ້ນກໍ່ຄື VAT ນັ້ນເອງ ເຊິ່ງຈະຖືກຄິດເພີ່ມຂຶ້ນມາຈາກສິນຄ້າທີ່ເຮົາຊື້ ມື້ນີ້