Tag: ຄົນໂສດ

blog-finance

ວາງແຜນການເງິນສຳລັບຄົນໂສດ

ໃນຍຸກນີ້ຄົນນິຍົມຢູ່ເປັນໂສດກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍປັດໄຈການສະໜັບສະໜຸນການເປັນໂສດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ລວມເຖິງພຶດຕິກຳຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ມັກໃຊ້ຊີວິດໃນແບບທີ່ຕົວເອງເລືອກ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ແບບບໍ່ມີພາລະ ຫຼື ຄວາມກັງວົນ

blog-finance

ວາງແຜນການເງິນສຳລັບຄົນໂສດ

ໃນຍຸກນີ້ຄົນນິຍົມຢູ່ເປັນໂສດກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍປັດໄຈການສະໜັບສະໜຸນການເປັນໂສດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ລວມເຖິງພຶດຕິກຳຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ມັກໃຊ້ຊີວິດໃນແບບທີ່ຕົວເອງເລືອກ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ແບບບໍ່ມີພາລະ ຫຼື ຄວາມກັງວົນ