Tag: ການລົງທຶນ

kokkok-pay-money-investment
blog-finance

ມາຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຂອງການລົງທຶນກັນ

ມາຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຂອງການລົງທຶນກັນ
ຫຼາຍຄົນອາດມີຄຳຖາມ ຫຼື ກຳລັງສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງຫຼາຍໆຄົນມັກເວົ້າເຖິງການລົງທຶນກັນ ໂດຍສະເພາະຄົນຍຸກໃໝ່ທີ່ນິຍົມລົງທຶນໃນດ້ານຕ່າງໆຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນນັ້ນເອງ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ຍັງສົງໄສວ່າການລົງທຶນຄືຫຍັງ ມືິ້ນີ້ kokkok Pay ຈະພາມາຫາຄຳຕອບກັນ

Kokkok-PAY-invest-money
blog-finance

ເຈົ້າເໝາະສົມກັບການລົງທຶນແບບໃດ?

ເຈົ້າເໝາະສົມກັບການລົງທຶນແບບໃດ?

ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກຕົວຕົນວ່າມີການລົງທຶນຈັກປະເພດ ແລະ ທ່ານເອງເປັນນັກລົງທຶນແບບໃດ ລອງຫັນມາຖາມຕົນເອງ ແລ້ວມາວັດກັນຈາກຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາກຽມມາໃຫ້ຈະກົງກັບທ່ານຫຼືບໍ່ ມາເບິ່ງກັນເລີຍ

ສິ່ງທີ່ຄວນນຶກເຖິງ ກ່ອນເລີ່ມການລົງທຶນຄຳ
blog-finance

ສິ່ງທີ່ຄວນນຶກເຖິງ ກ່ອນເລີ່ມການລົງທຶນຄຳ

ສິ່ງທີ່ຄວນນຶກເຖິງ ກ່ອນເລີ່ມການລົງທຶນຄຳ
“ຄຳ” ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຢູ່ກັບເຮົາມາດົນທັງໃນຖານະເຄື່ອງວັດຄວາມຮັ່ງມີຂອງບຸກຄົນ ແລະ ເປັນຕົວຊີ້ວັດດ້ານເສດຖະກິດໂດຍລວມ “ຄຳ” ເປັນເຄື່ອງປະດັບທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ຍັງສາມາດເກັບອອມໄດ້ເພື່ອຄວາມຮັ່ງມີໃນໄລຍະຍາວໄດ້ອີກດ້ວຍ ເຮັດໃຫ້ໃນປັດຈຸບັນການລົງທຶນ “ຄຳ” ຈຶ່ງມີຄົນເລີ່ມຫັນມາສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ກຳລັງເລີ່ມລົງທຶນ “ຄຳ”
Kokkok PAY ຈະມາແນະນຳສິ່ງທີ່ທຸກທ່ານຄວນຈະຄຳນຶງເຖິງ ຫາກຄິດທີ່ຈະເລີ່ມລົງທຶນທອງຄຳມາຝາກກັນ

kokkok-pay-money-investment
blog-finance

ມາຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຂອງການລົງທຶນກັນ

ມາຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຂອງການລົງທຶນກັນ
ຫຼາຍຄົນອາດມີຄຳຖາມ ຫຼື ກຳລັງສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງຫຼາຍໆຄົນມັກເວົ້າເຖິງການລົງທຶນກັນ ໂດຍສະເພາະຄົນຍຸກໃໝ່ທີ່ນິຍົມລົງທຶນໃນດ້ານຕ່າງໆຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນນັ້ນເອງ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ຍັງສົງໄສວ່າການລົງທຶນຄືຫຍັງ ມືິ້ນີ້ Kokkok PAY ຈະພາມາຫາຄຳຕອບກັນ